WolborskieCentrum Kultury

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA  DLA UŻYTKOWNIKÓW WOLBORSKIEGO CENTRUM KULTURY

Im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu

W związku z realizacją wymogów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wolborskie Centrum Kultury im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz, zwane dalej WCK.
 2. WCK wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych: Małgorzata Kociniak, kontakt e-mail iodo@wckwolborz.eu. Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Dane osobowe klientów WCK są zbierane i przetwarzane  w celu możliwości wykonywania przez Wolborskie Centrum Kultury  zadań statutowych , w tym ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w innych regulacjach.
 4. Dane osobowe klientów mogą być przetwarzane na podstawie zgody, niezbędności do wykonania umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego. Zgodnie z art. 6 lub 9 RODO.
 5. Dostęp do danych osobowych będą mieć wyłącznie osoby upoważnione przez WCK.
 6. WCK może przekazać dane osobowe klientów jedynie upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa.
 7. Dane osobowe klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie, przez okres  wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w ty dotyczące archiwizacji.
 8. Klienci WCK mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby  ( art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje jej   prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane klientów WCK nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i profilowaniu oraz nie będą przekazywane  do państwa trzeciego lub organizacji  międzynarodowej.

 

Dostępność
Wolbórz